การฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของ ทบ. รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่าง 22 เม.ย. – 23 ก.ค. 67

 กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของ ทบ. รุ่นที่4 จำนวน 70 นาย ระหว่าง 22 เม.ย. - 23 ก.ค. 67 ปัจจุบันอยู่ในห้วงการฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (25 เม.ย. - 26 พ.ค. 67) ซึ่งได้ทำการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานวิทยฐานะ ทบ. (Pre Test) จากการศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้าใน Google Classroom เพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเบื้องต้นก่อนการฝึกอบรมฯ
  โดย พล.ท. ณรงค์  สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในพื้น กทม. จำนวน 24 นาย เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมภักดีประชานาถ สกศ.ยศ.ทบ. และผู้เข้ารับการฝึกอบรมนอกพื้นที่ กทม. จำนวน 46 นาย เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ที่ตั้งหน่วย ในรูปแบบทางไกลผ่านจอภาพ ระบบ Zoom โดยประธานได้แสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาท และแนวทางในการฝึกอบรมฯ ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นครูทหารมืออาชีพของ ทบ.  ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร

Daily report <Click>

  บัญชีรายชื่อตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิทยฐานะ สังกัด ทบ. ดาวน์โหลดเอกสาร Click

  แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก                        ดาวน์โหลดเอกสาร Click

  ตรวจสอบสถานะเอกสารงานวิทยฐานะของ ทบ.

การตรวจสอบสถานะงานวิทยฐานะครูทหารบก ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นขั้นตอนการแสดง สถานะของเอกสาร ที่ผู้ขอวิทยฐานะได้ทำการส่งเอกสารมาที่ ยศ.ทบ. เรียบร้อยแล้ว จึงทำการส่งข้อมูลผ่าน Google form มายังแผนกวิทยฐานะ กองคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามสถานะของท่าน หากมีปัญหาข้อสงสัย กรุณาติดต่อแผนกวิทยฐานะ กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. โทร. 89057

  ทะเบียนการส่งเอกสารขอรับการประเมินวิทยฐานะ
เริ่ม 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
Click

  สำหรับการส่งเอกสารวิทยฐานะของครูทหารบก สามารถดาวน์โหลด Google form เพื่อกรอกข้อมูลส่งได้ที่นี่ Download!!! Download!!!  

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และวิทยุ 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด/Download
24/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. ที่ กห 0461.9.3/313 ลง 9 พ.ค. 67 เรื่องการอบรมต่อหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของ ทบ. ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 0900 - 1200 PDF
23/2567 ว.วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. ที่ กห 0461/133 ลง 5 เม.ย. 67 เรื่องขอเชิญประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 3/67 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 9 พ.ค. 67 เวลา 1330 - 1530 PDF
22/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. ที่ กห 0461.9/101 ลง 2 เม.ย. 67 เรื่องขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่าง 22 เม.ย. - 23 ก.ค. 67 
PDF
21/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. (กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.) ที่ กห 0461.9.3/214  ลง 27 มี.ค. 67        เรื่อง ขอเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 4 - 5 เม.ย. 67
PDF
20/2567
ว.วิทยุขอให้หน่วย และสถานศึกษาของ ทบ. ตรวจสอบรายชื่อครู อาจารย์ ที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของ ทบ. โดยกรอกข้อมูลใน Google form ตั้งต่วันที่ 25 มี.ค. 67 เป็นต้นไป  
PDF
19/2567
ว.ด่วนที่สุด วิทยุเชิญประชุมต่อหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนผ่านระบบ Zoom วันที่ 1 เม.ย. 67  
PDF
18/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุเชิญประชุมต่อหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนผ่านระบบ Zoom วันที่ 13 ก.พ. 67   PDF
17/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุเชิญประชุมต่อหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนผ่านระบบ Zoom วันที่ 31 ม.ค. 67  จำนวน 100 นาย PDF
16/2567 ว.วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. ที่ กห 0461/22 ลง 11 ม.ค. 67 เรื่องขอเชิญประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 2/67 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่  8 ก.พ. 67 เวลา 1330 - 1530 PDF
15/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. (กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.) ด่วนมาก ที่ กห 0461.9.3/08  ลง 3 ม.ค. 67 เรื่อง ขอเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 10, 12 และ 15 ม.ค. 67 PDF
14/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. (กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.) ด่วนมาก ที่ กห 0461.9.3/204  ลง 26 ธ.ค. 66 เรื่อง การรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของ ทบ. รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 PDF
13/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ.(กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.) ด่วนที่สุด ที่ กห 0461.9.3/193 ลง 21 ธ.ค. 66 เรื่อง การลงข้อมูลผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะส่งให้กับ ยศ.ทบ. (กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.) PDF
12/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญประชุมต่อหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนผ่านระบบ Zoom วันที่ 28 - 30 พ.ย. 66 ชุดที่ 1 - 3 จำนวน 690 นาย PDF
11/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ.(สกศ.ยศ.ทบ.) ด่วนที่สุด ที่ กห 0461.9/305 ลง 27 พ.ย. 66
PDF
10/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุแจ้งหน่วยขอเลื่อนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ออกไปก่อน สำหรับวันเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง PDF
9/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุแจ้งหน่วยส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2567  PDF
8/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 14 - 15 พ.ย. 66 PDF
7/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ.(กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.) ด่วนที่สุด ที่ กห 0461.9.3/73 ลง 20 ต.ค. 66 PDF
6/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุประกาศรายชื่อผู้้นำเสนอผลงาน "ดีเด่น" งานวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2566 PDF
5/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิทยฐานะของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 
PDF
4/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 29 - 30 ส.ค. 66 PDF
3/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 15 - 16 มิ.ย. 2566 PDF
2/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 21 มี.ค. 2566 PDF
1/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 26 - 27  ธ.ค. 2565
PDF

 คำสั่ง ทบ. แต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทยฐานะ/คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ และคำสั่งแต่งตั้งอื่น ๆ 


ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด/Download
10/2567
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1467/66 เรื่องให้ข้าราชการทหาร รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ PDF
9/2567 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1387/66 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทยฐานะ และรับเงินเดือนประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะในระดับสูงขึ้น PDF
8/2567 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1386/66 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทยฐานะ และรับเงินเดือนประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะในระดับสูงขึ้น
PDF
7/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ ศฝ/นฝ.นศท. มทบ.41-46 และร้อย.ฝรพ.4 PDF
6/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ ศฝ/นฝ.นศท. มทบ.31-310 และร้อย.ฝรพ.3 PDF
5/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ ศฝ/นฝ.นศท. มทบ.21-210 และร้อย.ฝรพ.2 PDF
4/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ ศฝ/นฝ.นศท. มทบ.12-19 และร้อย.ฝรพ.1 PDF
3/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา PDF
2/2567 คำสั่ง ทบ.แต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทยฐานะ และรับเงินเดือนประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะในระดับสูงขึ้น
PDF
1/2567 คำสั่ง ทบ. ที่ 511/2561 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
PDF