สำนักการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก   

กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นส่วนหนึ่งของ สกศ.ยศ.ทบ.          มีหน้าที่ตาม อฉก. ๔๑๐๐ ดังนี้
- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ การดำเนินการ   เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
 - การวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักการศึกษา และจัดเก็บรวบรวมสถิติ บันทึกและรายงานสถิติผลงาน
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน   กำกับการ การดำเนินการตามหน้าที่
- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ 
และดำเนินการ   เกี่ยวกับวิทยฐานะของ ทบ.


      ทำเนียบกำลังพล กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.         

พ.อ. อัศวิน  คมขำ

ผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.พ.อ.หญิง อมิตรา จิตรานุกิจ
รอง ผอ.กอง ยศ.ทบ.พ.ท.หญิง กรศิริ ศักดิ์บัณฑิตวงศ์
หน.กยข.ยศ.ทบ.
ชรก.กคศ.ยศ.ทบ.พ.ท.หญิง กัลยาภา ชัยภิวงศ์
ประจำแผนก ยศ.ทบ.
ชรก.กสค.สกศ.ยศ.ทบ.


จ.ส.อ.หญิง ธมกร ชูทอง
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


จ.ส.อ. บุญศรี ศรีสมเพชร
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


น.ส. วรางคณา เพียงสุวรรณ์
พนักงานบริการ ยศ.ทบ.


พ.ท.หญิง พัชรา ลิ้นสุวรรณ
ประจำแผนก ยศ.ทบ.


ร.ท.หญิง กรณิการ์  แพน้อย
นายทหารทะเบียนการแพทย์ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 
ชรก.สกศ.ยศ.ทบ.


จ.ส.อ. สุทธิพร แดงประพันธ์
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.น.ส. กนกวรรณ ปวงสุข
พนักงานราชการ ศพย.ยศ.ทบ.
ชรก.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.พ.ท.หญิง วิภาภรณ์ เคหะจินดาวัฒน์
หน.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


ร.ต. พิเศก บัวเขียว
ประจำแผนก ยศ.ทบ.


จ.ส.อ. ทศพล อ้นเพ็ง
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


ส.ท.หญิง เวชิรัช จันทบุตร
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


น.ส. รินรดา แลสุภา
พนักงานราชการ ศพย.ยศ.ทบ.
ชรก.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.