สำนักการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก   

กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นส่วนหนึ่งของ สกศ.ยศ.ทบ.          มีหน้าที่ตาม อฉก. ๔๑๐๐ ดังนี้
- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ การดำเนินการ   เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
 - การวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักการศึกษา และจัดเก็บรวบรวมสถิติ บันทึกและรายงานสถิติผลงาน
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน   กำกับการ การดำเนินการตามหน้าที่
- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ 
และดำเนินการ   เกี่ยวกับวิทยฐานะของ ทบ.


      ทำเนียบกำลังพล กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.         

พ.อ. อัศวิน  คมขำ

ผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


พ.อ.หญิง อมิตรา จิตรานุกิจ
หน.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


พ.ท.หญิง กัลยาภา ชัยภิวงศ์
ประจำแผนก ยศ.ทบ.


ร.ต.หญิง กรณิการ์  แพน้อย
นายทหารทะเบียนการแพทย์ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 
ชรก. สกศ.ยศ.ทบ.


จ.ส.อ.หญิง ธมกร ชูทอง
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


จ.ส.ท. สุทธิพร แดงประพันธ์
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


น.ส. วรางคณา  เพียงสุวรรณ์
พนักงานราชการ กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


พ.ท.หญิง วิภาภรณ์ เคหะจินดาวัฒน์
หน.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


ร.ต. พิเศก บัวเขียว
ประจำแผนก ยศ.ทบ.


จ.ส.อ. ทศพล อ้นเพ็ง
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


ส.ต.หญิง เวชิรัช จันทรบุตร
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

น.ส. รินรดา แลสุภา
พนักงานราชการ ศพย.ยศ.ทบ.
ชรก.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


จ.ส.อ. บุญศรี ศรีสมเพชร
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


ส.อ. เอกพงษ์ ศักดาฤทธิเดช
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

Curabitur suscipit massa

Cras ullamcorper egestas dictum. Duis non orci vitaeamcorpe libero auctor malesuada. Etiam acamcorpe est aamcorpe dolor aliquam venenatis.

Mauris accumsan dolor

Cras ullamcorper egestas dictum. Duis non orci vitaeamcorpe libero auctor malesuada. Etiam acamcorpe est aamcorpe dolor aliquam venenatis.

Praesent vel rhoncus tellus

Cras ullamcorper egestas dictum. Duis non orci vitaeamcorpe libero auctor malesuada. Etiam acamcorpe est aamcorpe dolor aliquam venenatis.
Integer euismod est mi

Cras ullamcorper egestas dictum. Duis non orci vitaeamcorpe libero auctor malesuada. Etiam acamcorpe est aamcorpe dolor aliquam venenatis.