สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก     

กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นส่วนหนึ่งของ สกศ.ยศ.ทบ. มีหน้าที่ตาม อฉก. ๔๑๐๐ ดังนี้
     - วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ การดำเนินการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
     - การวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักการศึกษา และจัดเก็บรวบรวมสถิติ บันทึกและรายงานสถิติผลงาน 
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ การดำเนินการตามหน้าที่
     - วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการ
 และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยฐานะของ ทบ.

          ทำเนียบกำลังพล กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.          

ผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

พ.อ. รุ่งโรจน์ จันทร์ประสิทธิ์

รองผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

พ.อ. อัศวิน คมขำพ.อ.หญิง อมิตรา จิตรานุกิจ
หน.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.จ.ส.อ.หญิง ธมกร ชูทอง
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.จ.ส.ต. สุทธิพร แดงประพันธ์
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.พ.ท.หญิง วิภาภรณ์ เคหะจินดาวัฒน์
ประจำแผนก ยศ.ทบ.ร.ต. พิเศก บัวเขียว
ประจำแผนก ยศ.ทบ.จ.ส.ต. ทศพล อ้นเพ็ง
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.ส.อ. เอกพงษ์ ศักดาฤทธิเดช
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.ส.ต.หญิง ปิยะวรรณ สุจิมงคล
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.น.ส. วรางคณา เพียงสุวรรณ์
พนักงานบริการ
ธุรการ กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.