สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

  กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นส่วนหนึ่งของ สกศ.ยศ.ทบ. มีหน้าที่ตาม อฉก. ๔๑๐๐ ดังนี้
                 -  วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ การดำเนินการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ.
                 - การวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักการศึกษา และจัดเก็บรวบรวมสถิติ บันทึกและรายงานสถิติผลงาน
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ การดำเนินการามหน้าที่ 
                        -   วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการ และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยฐานะของ ทบ.

พลตรี ชูชาติ   คํานุช

ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.

ทำเนียบกำลังพล กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

    ผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

  พ.อ.รุ่งโรจน์  จันทร์ประสิทธิ์

   รอง ผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

    พ.อ.นิรันดร   น่วมรัศมี

      

 พ.ท.หญิง จุฑารัตน์  พุฒตาล
ประจำแผนก ยศ.ทบ.

   

    
จ.ส.ท.หญิง ธมกร  ชูทอง
      เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.ส.อ.เอกพงษ์   ศักดาฤทธิเดช
 เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.ส.ต.หญิง ปิยวรรณ   สุจิมงคล

   เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

          

พ.ท.หญิง ชญานี    อรุณโชติ

ประจำแผนก ยศ.ทบ.ร.ต.พงษ์ศักดิ์  เพ็งพจนา

นชง.สกศ.ยศ.ทบ.ส.อ.สุทธิพร    แดงประพันธ์

เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.จ.ส.อ.มานิต    เที่ยงสกุล
เสมียน กสค.สกศ.ยศ.ทบ. ชรก.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.พ.อ.หญิง อมิตรา  จิตรานุกิจ
หน.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.

    

จ.ส.อ.หญิง สุภาพร    รื่นกิจ
 เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.จ.ส.ต.ทศพล    อ้นเพ็ง

เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.น.ส.วรางคณา   เพียงสุวรรณ์
 พนักงานบริการ กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.