สำนักการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก   

กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นส่วนหนึ่งของ สกศ.ยศ.ทบ.          มีหน้าที่ตาม อฉก. ๔๑๐๐ ดังนี้
- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ การดำเนินการ   เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
 - การวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักการศึกษา และจัดเก็บรวบรวมสถิติ บันทึกและรายงานสถิติผลงาน
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน   กำกับการ การดำเนินการตามหน้าที่
- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ 
และดำเนินการ   เกี่ยวกับวิทยฐานะของ ทบ.


      ทำเนียบกำลังพล กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.         

พ.อ. อัศวิน  คมขำ

ผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.พ.อ.หญิง อมิตรา จิตรานุกิจ
รอง ผอ.กอง ยศ.ทบ.พ.ท.หญิง พัชรา  ลิ้นสุวรรณ
ประจำแผนก ยศ.ทบ.จ.ส.อ. บุญศรี ศรีสมเพชร
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


จ.ส.ต. เอกพงษ์ ศักดาฤทธิเดช
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


พ.ท.หญิง กัลยาภา ชัยภิวงศ์
ประจำแผนก ยศ.ทบ.


ร.ท.หญิง กรณิการ์  แพน้อย
นายทหารทะเบียนการแพทย์ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 
ชรก. สกศ.ยศ.ทบ.


จ.ส.อ.หญิง ธมกร ชูทอง
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.จ.ส.ท. สุทธิพร แดงประพันธ์
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


น.ส. วรางคณา  เพียงสุวรรณ์
พนักงานราชการ กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.พ.ท.หญิง วิภาภรณ์ เคหะจินดาวัฒน์
หน.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


ร.ต. พิเศก บัวเขียว
ประจำแผนก ยศ.ทบ.


จ.ส.อ. ทศพล อ้นเพ็ง
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


ส.ท.หญิง เวชิรัช จันทบุตร
เสมียน กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.


น.ส. รินรดา แลสุภา
พนักงานราชการ ศพย.ยศ.ทบ.
ชรก.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.