นโยบายการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

จก.ยศ.ทบ. กรุณามอบนโยบายด้านการศึกษาของ ทบ.   เรื่องการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางทหารให้เป็นมาตรฐานการศึกษาทางทหารที่กองทัพต้องการ นำไปสู่ความมั่นใจ น่าเชื่อถือถูกต้องและมีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์กองทัพที่เทียบเคียงกับอารยะประเทศด้วยกระบวนการภายในของสถานศึกษา ได้แก่ระบบการจัดการศึกษา ปรับเทคนิค/การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเน้นรูปแบบ    สหวิทยาการ,    การพัฒนาขีดความสามารถสมรรถครู ปรับวิทยฐานะ (โรงเรียนครูทหารบก), การพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาสาระยกระดับมาตรฐานหลักสูตร, การสนับสนุน/การบริการสังคม,     การประสานสอดคล้องเป้าหมาย/การจัดการศึกษา (ระบบการศึกษาร่วมเหล่าทัพ) และการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันภายนอก เพื่อสร้างผลผลิต/ผลิตภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และทันสมัย

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ข้อมูลข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์   • ---------------------------------------------
    ---------------------------------------------
  • Ut tincidunt varius pellentesque.
  • Donec imperdiet posuere dolor, at fringilla augue