การประกันคุณภาพ
นโยบายด้านการฝึกอบรมและการศึกษา

"สอดคล้อง ทันสมัย ปฏิบัติได้จริง"
พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก

คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ Click!
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๖ Click!

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ Click!

ระบบ 4 เสาหลัก ยศ.ทบ. Click!

ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การศึกษาของ ทบ. Click!

Facebook : QED-Army
 Click!


ลำดับ ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
Share Learn Grow ปี 66
Work in Process 
Share Learn Grow ปี 67 Click
วิทยุ งานประเมินคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. ปี 67
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
รร.กร.กร.ทบ. PDF
รร.สบ.สบ.ทบ. PDF
กอศจ.ยศ.ทบ. PDF
รร.ส.สส. PDF
รร.กง.กง.ทบ. PDF
รร.สห.สห.ทบ. PDF
รร.ขส.ขส.ทบ. PDF
ศซบ.ทบ. PDF
รร.กบ.ทบ. PDF
๑๐ รร.วศ.ทบ. PDF
๑๑ รร.พธ.พธ.ทบ. PDF
๑๒ รร.สพ.สพ.ทบ. PDF
๑๓ รร.สร.พบ. PDF
๑๔ รร.ขว.ทบ. PDF
๑๕ รร.ป.ศป. PDF
๑๖ รร.สพศ.ศสพ. PDF
๑๗ รร.การบิน.ทบ. PDF
๑๘ รร.ม.ศม. PDF
๑๙ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. PDF
๒๐ ศภษ.ยศ.ทบ. PDF
๒๑ รร.ช.กช. PDF
๒๒ รร.ร.ศร. PDF
๒๓ รร.กสร.ศสร. PDF
๒๔ รร.นส.ทบ. PDF