รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 64) download 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก 16 ก.ย. 64 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 64) download

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 64) download 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินวิทยฐานะ ปีงบประมาณ 61-64 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 64) download
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิปีงบประมาณ 2561 และผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินวิทยฐานะ ปี 2561-2563 เพื่อตรวจสอบและเตรียมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30ธ.ค. 63) download
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมครูทหารชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 64) download
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 -2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 64) download
รายชื่อผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม ผู้บริหารสถานศึกษาของ ทบ.(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 64) download
การจัดทำเอกสารขอประเมินวิทยฐานครูชำนาญการพิเศษเพื่อนำเข้าที่ประชุม อกทส.(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 64) 
download
         

ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism

                ทฤษฎี constructivism หรือทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ คือ การสอนให้เด็กเรียนรู้เอง คิดเอง เด็กและครู   จะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

"ระบบการศึกษาแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"

         ระบบการศึกษาแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้หมายความว่ามีอุปกรณ์การสอนแล้วเราละทิ้งให้ผู้เรียนเรียนไปคนเดียว แต่การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด หมายความว่าผู้เรียนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กันกับสิ่งกระตุ้น สิ่งกระตุ้นในที่นี้ หมายถึง ครู ผู้สอน หรือสิ่งแวดล้อมที่จะไปกระตุ้นผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยชี้แนะแนวทางการคิดให้กับผู้เรียน นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งกระตุ้นต่างๆ จะทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเป็นความรู้ขึ้นในสมอง

                                                      

ประสานงาน
กองคุณภาพการศึกษา

   ผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. 89386
   รอง ผอ.กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. 89385
   ธุรการ  89384
   ประกันคุณภาพการศึกษา 89053
   วิทยฐานะ  89057
   022430944

ที่ตั้ง กรมยุทธศึกษาทหารบก

เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300

 E-MAIL

   qatc2554@gmail.com
(อีเมลทั่วไป)
   qatc2565@gmail.com 
(แผนกประกันคุณภาพการศึกษา)
   eqd.witthaya2566@gmail.com 
(แผนกวิทยฐานะ)