กองทัพบก มีสถาบันการศึกษา  รร.หน่วย และเหล่าสายวิทยาการ รวม ๓๐ หน่วย

เว็บไซต์ของ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.

 โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ      โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก   โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า         โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบกทหารบก
  โรงเรียนทหารปืนใหญ่  ศูนย์การทหารปืนใหญ่      โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
 โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง       โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก            
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร      โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก         โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก     โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง      โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก    โรงเรียนการบินทหารบก                          
 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก                            โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

 โรงเรียนข่าวทหารบก                                             โรงเรียนทหารพลาธิการ  กรมพลาธิการทหารบก    โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก          โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก 
 โรงเรียนส่งกําลังบํารุงทหารบก                    ศภษ.ยศ.ทบ.                                                           โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก    กอศจ.ยศ.ทบ.  

Website ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ