นโยบายการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

จก.ยศ.ทบ. กรุณามอบนโยบายด้านการศึกษาของ ทบ.   เรื่องการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางทหารให้เป็นมาตรฐานการศึกษาทางทหารที่กองทัพต้องการ นำไปสู่ความมั่นใจ น่าเชื่อถือถูกต้องและมีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์กองทัพที่เทียบเคียงกับอารยะประเทศด้วยกระบวนการภายในของสถานศึกษา ได้แก่ระบบการจัดการศึกษา ปรับเทคนิค/การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเน้นรูปแบบ    สหวิทยาการ,    การพัฒนาขีดความสามารถสมรรถครู ปรับวิทยฐานะ (โรงเรียนครูทหารบก), การพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาสาระยกระดับมาตรฐานหลักสูตร, การสนับสนุน/การบริการสังคม,     การประสานสอดคล้องเป้าหมาย/การจัดการศึกษา (ระบบการศึกษาร่วมเหล่าทัพ) และการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันภายนอก เพื่อสร้างผลผลิต/ผลิตภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และทันสมัย

พลโท ณฐพนธ์   ศรีสวัสดิ์

จก.ยศ.ทบ.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ข้อมูลข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ 

 • ยศ.ทบ. มีแผนกำหนดจัดการอบรมครูทหารบกตามมาตราฐานวิชาชีพครูฯ จำนวน ๗ หลักสูตร  จึงขอให้สถาบันการศึกษา  รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. รวมทั้ง ศฝ.นศท.มทบ.ฯ, นฝ.นศท.มทบ.ฯ และร้อย ฝรพ.๑-๔ ส่งรายชื่อครู-อาจารย์ เข้ารับการอบรมฯ มีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้
  ๑.) การอบรมครูทหารบกฯ ระยะเวลา ๑๐ วัน ณ ยศ.ทบ. จำนวน ๑๐๐ นาย ( ๒๓ เม.ย. ๔ พ.ค. ๖๑ )
  ๒.) การอบรมครูทหารบกฯ ชุดเคลื่อนที่ ทภ.๔ จำนวน ๑๐๐ นาย (๑๔ ๒๕ พ.ค. ๖๑) 
  ๓.) การอบรมฯ E-learning (ชั้นประทวน)  จำนวน ๓๐๐ นาย (๒๘ พ.ค.- ๑๒ ก.ค.๖๑) 
  ๔.) การอบรมครูทหารบกฯ ชุดเคลื่อนที่ ทภ.๓ จำนวน ๑๐๐ นาย (๔ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑)
  ๕.) การอบรมฯ E-learning (ชั้นสัญญาบัตร)  จำนวน ๓๐๐ นาย (๑๕ มิ.ย.- ๒๖ ก.ค.๖๑)
  ๖.) การอบรมครูทหารบกฯ ชุดเคลื่อนที่ ทภ.๑ จำนวน ๑๐๐ นาย (๒๕ มิ.ย. – ๖ ก.ค. ๖๑)
  ๗.) การอบรมครูทหารบกฯ ชุดเคลื่อนที่ ทภ.๒ จำนวน ๑๐๐ นาย (๖ ส.ค. – ๑๗ ส.ค. ๖๑) 

 • ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------
 • Ut tincidunt varius pellentesque.
 • Donec imperdiet posuere dolor, at fringilla augue

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประกันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

                               นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  กำหนดให้สถาบันการศึกษา    รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.  จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและให้ ยศ.ทบ.   รับผิดชอบโดยให้แยกแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาทางทหาร    และการศึกษาทางพลเรือนให้สอด คล้องตามความมุ่งหมายของแต่ละประเภท   จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้  กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. (กศ.ยศ.ทบ. เดิม)   จัดการประชุม ชี้แจงร่างมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.    (พ.ศ.๒๕๖๐ -    ๒๕๖๔)  เมื่อวันที่  ๑๙  ธ.ค.  ๕๙  โดยมีเสธ.ยศ.ทบ.   เป็นประธานจากการประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษา  รร.หน่วย   และเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.     ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ  และยกระดับมาตรฐานการศึกษาและให้พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙  และแนะนำมาตรฐานใหม่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. ขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนหลังการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (After Action Review : AAR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   
ณ โรงแรมเมธาวลัยรีสอร์ท จว.พ.บ. ในวันที่  ๑๖-๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐

หัวข้อการสัมมนาย่อย ประกอบด้วย ๓ หัวข้อดังนี้
๑. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ทบ. ที่สะท้อนบริบทสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
๒. แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนางานประกันฯ ของ ทบ. สู่ความทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน
๓. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรครูทหารให้มีมาตรฐาน  รองรับระบบงานวิทยฐานะ และแนวทางการจัดตั้ง รร.ครูทหารบก เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูทหารบกในอนาคต