นโยบายการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

จก.ยศ.ทบ. กรุณามอบนโยบายด้านการศึกษาของ ทบ.   เรื่องการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางทหารให้เป็นมาตรฐานการศึกษาทางทหารที่กองทัพต้องการ นำไปสู่ความมั่นใจ น่าเชื่อถือถูกต้องและมีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์กองทัพที่เทียบเคียงกับอารยะประเทศด้วยกระบวนการภายในของสถานศึกษา ได้แก่ระบบการจัดการศึกษา ปรับเทคนิค/การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเน้นรูปแบบ    สหวิทยาการ,    การพัฒนาขีดความสามารถสมรรถครู ปรับวิทยฐานะ (โรงเรียนครูทหารบก), การพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาสาระยกระดับมาตรฐานหลักสูตร, การสนับสนุน/การบริการสังคม,     การประสานสอดคล้องเป้าหมาย/การจัดการศึกษา (ระบบการศึกษาร่วมเหล่าทัพ) และการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันภายนอก เพื่อสร้างผลผลิต/ผลิตภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และทันสมัย

พลโท ณฐพนธ์   ศรีสวัสดิ์

จก.ยศ.ทบ.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ข้อมูลข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ 

 • ยศ.ทบ. มีแผนกำหนดจัดการอบรมครูทหารบกตามมาตราฐานวิชาชีพครูฯ จำนวน ๗ หลักสูตร  จึงขอให้สถาบันการศึกษา  รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. รวมทั้ง ศฝ.นศท.มทบ.ฯ, นฝ.นศท.มทบ.ฯ และร้อย ฝรพ.๑-๔ ส่งรายชื่อครู-อาจารย์ เข้ารับการอบรมฯ มีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้
  ๑.) การอบรมครูทหารบกฯ ระยะเวลา ๑๐ วัน ณ ยศ.ทบ. จำนวน ๑๐๐ นาย ( ๒๓ เม.ย. ๔ พ.ค. ๖๑ )
  ๒.) การอบรมครูทหารบกฯ ชุดเคลื่อนที่ ทภ.๔ จำนวน ๑๐๐ นาย (๑๔ ๒๕ พ.ค. ๖๑) 
  ๓.) การอบรมฯ E-learning (ชั้นประทวน)  จำนวน ๓๐๐ นาย (๒๘ พ.ค.- ๑๒ ก.ค.๖๑) 
  ๔.) การอบรมครูทหารบกฯ ชุดเคลื่อนที่ ทภ.๓ จำนวน ๑๐๐ นาย (๔ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑)
  ๕.) การอบรมฯ E-learning (ชั้นสัญญาบัตร)  จำนวน ๓๐๐ นาย (๑๕ มิ.ย.- ๒๖ ก.ค.๖๑)
  ๖.) การอบรมครูทหารบกฯ ชุดเคลื่อนที่ ทภ.๑ จำนวน ๑๐๐ นาย (๒๕ มิ.ย. – ๖ ก.ค. ๖๑)
  ๗.) การอบรมครูทหารบกฯ ชุดเคลื่อนที่ ทภ.๒ จำนวน ๑๐๐ นาย (๖ ส.ค. – ๑๗ ส.ค. ๖๑) 

 • ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------
 • Ut tincidunt varius pellentesque.
 • Donec imperdiet posuere dolor, at fringilla augue