ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน

1. ยื่นคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
3. นำเรียน  จก.ยศ.ทบ. ลงนามหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน


หมายเหตุ   
    -  หากเอกสารของผู้ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน                     ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่จะส่งคืนเอกสาร เพื่อให้ผู้ขอ                     หนังสือรับรองฯ นำไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน ๑,๑๐๗ คน)


สามารถสรุปได้ดังนี้
- แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามประเภทการอบรม 
- แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามหน่วย 
- แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามเพศ 
- แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามประเภทหน่วย 
- แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามประเภทการอบรม 
- แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามชั้นยศ
- แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามอายุ 
- แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
- แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามประสบการณ์การสอน

วิทยฐานะของครูทหารบก

                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ก.พ.๖๐  เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้นำเรียนข้อมูล ในหัวข้อ  “วิทยฐานะ ของครูทหารบก กับการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ ทบ.”   ให้กับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท  ผบ.ทบ. ในโอกาสที่ ผบ.ทบ.ได้กรุณาเยี่ยมชมบูธแสดงผลการดำเนินงานเรื่องเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะของ ทบ. ณ บก.ทบ. ในการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  (วาระปกติ) ผบ.ทบ.ได้กรุณาห่วงใยเรื่อง ผู้ที่สอนจริงแต่ไม่ได้บรรจุในตำแหน่งครูอาจารย์  และผู้ที่บรรจุในตำแหน่งครู อาจารย์แต่มิได้ปฏิบัติหน้าที่สอน เป็นเหตุให้ครูอาจารย์ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ ซึ่งไม่ตรงตามความมุ่งหมายของเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะที่จะให้กับครูอาจารย์ที่บรรจุในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่สอนจริง โดยหน่วยที่เกี่ยวข้องควรนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป.... 

ดูงานด้านการศึกษา ณ ยศ.ทบ.

วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ คณะ รอง จก.ยศ.ทอ. และ รอง จก.ยศ.ทร.เข้าเยี่ยมคำนับ จก.ยศ.ทบ.                          และหารือร่วม  พร้อมฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการศึกษาของ ทบ. 
หัวข้อการบรรยายสรุปการศึกษาดูงาน
๑. การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. การกำหนดการบริหารระบบวิทยฐานะข้าราชการที่ทำหน้าที่สอน
๓. การจัดทำหลักสูตร
๔. การศึกษาดูงานต่างประเทศ