การประชุมวิชาการ และ สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษา                 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๖  พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธาน การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดยผู้เเทนสถานศึกษาได้มี
- การนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา
- การเสวนา หัวข้อ เเรงบันดาลใจในการดำเนินงานวิทยฐานะ
โดยได้รับมอบโล่รางวัลเเละประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมเสนอผลงาน เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพงานเเละการดำเนินงานวิทยฐานะต่อไป

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

                

การฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของ ทบ. รุ่นที่ 3 (12 สัปดาห์) ประจำปีงบประมาณ 2566 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 นาย ระหว่าง 26 เม.ย. – 21 ก.ค. 66
การดำเนินการแบ่งเป็น 5 ห้วง คือ 1. Pre-class 2. Online 3. In class 4. Infield 5. AAR
กิจกรรมที่สำคัญในหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 3

  • การฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก
  • ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ม.เกษมบัณฑิต, ททบ.5
  • สัมมนาเตรียมความพร้อม และกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์
  • การแข่งขันกีฬาพัฒนาสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของ ทบ. รุ่นที่ 3 จำนวน 60 นาย และหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 38 จำนวน 36 นาย
  • ฝึกปฏิบัติ 1 และการสอบการฝึกปฏิบัติการสอน
  • ฝึกปฏิบัติ 2 และการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติ
  • จิตอาสา และการบริการวิชาการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  • ปัจฉิมนิเทศ
สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของ ทบ. รุ่นที่ 3 (12 สัปดาห์) ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่าง 26 เม.ย. – 21 ก.ค. 66 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำเร็จการศึกษา จำนวน 60 นาย คิดเป็นร้อยละ 100   
ผลการฝึกอบรม คะแนนดีเยี่ยม 47 นาย ดีมาก 13 นาย
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 92.29