การตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม และให้คำแนะนำการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ      ณ รร.ร.ศร.

                           วันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ พลโทสรรเสริญ  คล้ายแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ ครู-อาจารย์ ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ในการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะโดยมี พันเอก อัศวิน  คมขำ ผู้อำนวยการกองคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้นำคณะการตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม และให้คำแนะนำการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับการตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ การฝึกอบรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนครู-อาจารย์ ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ในการจัดทำหลักฐาน การขอหนังสือรับรอง มาตรฐานการเป็นผู้สอน และแนวทางการขอรับการประเมินให้วิทยฐานะ อันส่งผลต่อขวัญกำลังใจ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                               ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู อาจารย์ และบุคลากรทางด้าน  การฝึกอบรมและการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และ ณ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศกับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจากสายวิทยาการอื่น 

                              เพื่อนำมาใช้พัฒนาปรับปรุงสถาบัน การศึกษาทางทหาร โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบกให้ทันสมัย ส่งเสริมครู อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ประจำในสายงานวิชาชีพเฉพาะของสถาบันการศึกษาทางทหาร หน่วยสายวิทยาการ โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการให้มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือวิทยฐานะ และมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางการวิจัย เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาด้านการฝึกอบรมศึกษาของ กองทัพบก


ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน

1. ยื่นคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
3. นำเรียน  จก.ยศ.ทบ. ลงนามหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน


หมายเหตุ   
    -  หากเอกสารของผู้ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน                     ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่จะส่งคืนเอกสาร เพื่อให้ผู้ขอ                     หนังสือรับรองฯ นำไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป