ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน

1. ยื่นคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
3. นำเรียน  จก.ยศ.ทบ. ลงนามหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน


หมายเหตุ   
    -  หากเอกสารของผู้ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน                     ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่จะส่งคืนเอกสาร เพื่อให้ผู้ขอ                     หนังสือรับรองฯ นำไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

วิทยฐานะของครูทหารบก

                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ก.พ.๖๐  เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้นำเรียนข้อมูล ในหัวข้อ  “วิทยฐานะ ของครูทหารบก กับการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ ทบ.”   ให้กับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท  ผบ.ทบ. ในโอกาสที่ ผบ.ทบ.ได้กรุณาเยี่ยมชมบูธแสดงผลการดำเนินงานเรื่องเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะของ ทบ. ณ บก.ทบ. ในการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  (วาระปกติ) ผบ.ทบ.ได้กรุณาห่วงใยเรื่อง ผู้ที่สอนจริงแต่ไม่ได้บรรจุในตำแหน่งครูอาจารย์  และผู้ที่บรรจุในตำแหน่งครู อาจารย์แต่มิได้ปฏิบัติหน้าที่สอน เป็นเหตุให้ครูอาจารย์ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ ซึ่งไม่ตรงตามความมุ่งหมายของเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะที่จะให้กับครูอาจารย์ที่บรรจุในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่สอนจริง โดยหน่วยที่เกี่ยวข้องควรนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป.... 

อบรมครูทหารชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                          เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมครูทหารชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   เรื่อง ''ครูทหารกับการพัฒนา Smart Man To Smart Army " ณ รร.สธ.ทบ. และกรุณาบรรยาย พิเศษ เรื่อง มาตารฐานการศึกษาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
                           การอบรรมครูทหารชั้นสูงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีวิทยากรจาก  กพ.ทบ.,   สถาบันโค้ชไทย,    และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาบรรยาย  และแนะนำเทคนิคการโค้ชให้กับผู้เข้ารับการอบรม
                            วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสถานศึกษา ของ ทบ.กรุณาให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอ ข้อมูล  
และผลผลิตม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและ กรุณาเป็นประธานพิธีปิดการอบรมครูทหารชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลโท ณฐพนธ์   ศรีสวัสดิ์

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

ดูงานด้านการศึกษา ณ ยศ.ทบ.

วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ คณะ รอง จก.ยศ.ทอ. และ รอง จก.ยศ.ทร.เข้าเยี่ยมคำนับ จก.ยศ.ทบ.                          และหารือร่วม  พร้อมฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการศึกษาของ ทบ. 
หัวข้อการบรรยายสรุปการศึกษาดูงาน
๑. การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. การกำหนดการบริหารระบบวิทยฐานะข้าราชการที่ทำหน้าที่สอน
๓. การจัดทำหลักสูตร
๔. การศึกษาดูงานต่างประเทศ